Συνολικές προβολές σελίδας

Σάββατο, 20 Οκτωβρίου 2012

ΙΔΡΥΘΗΚΕ ΕΝΩΣΗ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΡΟΔΟ

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΕΝΩΣΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΝΗΣΟΥ ΡΟΔΟΥ
ΑΡΘΡΟ 1
ΕΠΩΝΥΜΙΑ-ΛΑΒΑΡΟ-ΣΦΡΑΓΙΔΑ
Ιδρύεται ΕΝΩΣΗ Πολιτιστικών Συλλόγων Νήσου Ρόδου με την επωνυμία,
«ΕΝΩΣΗ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΝΗΣΟΥ ΡΟΔΟΥ». Το Λάβαρό της περιλαμβάνει την Ελληνική Σημαία σε σχήμα Σταυρού από βελούδινο ύφασμα, στο κέντρο της οποίας φαίνεται η Νήσος Ρόδος με ένα Ελάφι και ημικυκλικά η επωνυμία. Το κοντάρι είναι τυλιγμένο με μπλε βελούδινο ύφασμα και στην κορυφή του υπάρχει Μπρούτζινος Σταυρός.
Η σφραγίδα της είναι κυκλική, περιφερειακά μεταξύ των δύο κύκλων αναγράφει «ΕΝΩΣΗ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΝΗΣΟΥ ΡΟΔΟΥ» και εντός του εσωτερικού κύκλου εικονίζεται η Νήσος Ρόδος και το έτος ιδρύσεως.

ΑΡΘΡΟ 2
ΕΔΡΑ-ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Ως έδρα της ΕΝΩΣΗΣ ορίζεται το Δ.Δ. Παστίδας Ρόδου.
Η ΕΝΩΣΗ διοικείται από επταμελές(7) ΔΣ με τετραετή(4ετή) θητεία την πρώτη φορά και ακολούθως διετή (2ετή), Το Δ.Σ. εκλέγεται κατόπιν μυστικής ψηφοφορίας, εποπτευόμενης από 3μελή εφορευτική επιτροπή, κατά την πρώτη μηνιαία συνεδρίαση των μελών, με σταυρούς προτίμησης-από 1 έως 7-σε ενιαίο και ΜΟΝΑΔΙΚΟ ψηφοδέλτιο, στο οποίο περιλαμβάνονται τα ονόματα ΟΛΩΝ των Πολιτιστικών Συλλόγων Μελών της ΕΝΩΣΗΣ. Οι πλειοψηφίσαντες Σύλλογοι, μετά το τέλος της ψηφοφορίας, προτείνουν ένα(1) εκ των μελών τους (Πλήρες, διακριτικό και διαρκές δικαίωμά τους όσον αφορά στην αντικατάστασή του), ΜΕ ΤΗΝ ΡΗΤΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΥΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΤΟΥ ΣΤΑ ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ, το οποίο και θα συμμετέχει στο 7μελές ΔΣ.. Λεπτομέρειες καθορίζονται από το Δ.Σ. Κατ' εξαίρεση οι λεπτομέρειες της εκλογής του πρώτου Δ.Σ., θα καθορισθούν από το Προσωρινό Δ.Σ.
Μετά την εκλογή του το Δ.Σ., με ευθύνη του πρωτεύσαντος και εντός πέντε (5) ημερών, συγκροτείται σε Σώμα με εκλογή μεταξύ των εκλεχθέντων αντιπροσώπων, ως εξής:
α. Πρόεδρος
β. Αντιπρόεδρος
γ. Γενικός Γραμματέας και Υπεύθυνος Τύπου & Δημοσίων Σχέσεων
δ. Ταμίας
ε. Έφορος Πολιτιστικών Συλλόγων
στ. Έφορος Μουσείου-Εκθετηρίου(Όταν δημιουργηθεί) και Νεολαίας
ζ. Έφορος Αρχείου και Διαχειριστής της ηλεκτρονικής σελίδας της ΈΝΩΣΗΣ.
Το ΔΣ συνεδριάζει μια(1) φορά κάθε μήνα στην έδρα της ΕΝΩΣΗΣ με ημερήσια διάταξη θεμάτων, ημέρα Δευτέρα και ώρα 17:00. Εάν η Δευτέρα συμπίπτει με αργία, η συνεδρίαση μεταφέρεται την αμέσως επόμενη Δευτέρα. Στη συνεδρίαση του ΔΣ που αφορούν προβλήματα Συλλόγων μπορούν οι ενδιαφερόμενοι μετά από έγγραφο αίτημα τρεις ημέρες πριν την ημερομηνία συνεδρίασης να παρευρίσκονται, να παρακολουθούν και να παρεμβαίνουν χωρίς όμως δικαίωμα ψήφου.
Το ΔΣ μπορεί να συνεδριάσει και εκτάκτως, όταν προκύπτει σοβαρή ανάγκη.
Καθήκοντα ΔΣ.
Πρόεδρος: Συγκαλεί και διευθύνει τις συνεδριάσεις του ΔΣ, υπογράφει στο βιβλίο πρακτικών συνεδριάσεων και σε κάθε εξερχόμενο έγγραφο, παρακολουθεί την εισερχόμενη αλληλογραφία και επιβλέπει τη διαχείριση του ταμείου. Εκπροσωπεί την ΈΝΩΣΗ παντού.
Αντιπρόεδρος: Αναπληρώνει πλήρως τον Πρόεδρο, σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος.
Γενικός Γραμματέας: Τηρεί τις σφραγίδες και τα βιβλία της ΕΝΩΣΗΣ, πλην ταμείου, τα οποία και συμπληρώνει, παρακολουθεί την αλληλογραφία και τέλος υπογράφει στο βιβλίο πρακτικών συνεδριάσεων και σε κάθε εξερχόμενο έγγραφο.
Ταμίας: Τηρεί το βιβλίο ταμείου, ενεργεί όλες τις εισπράξεις και τις πληρωμές της ΕΝΩΣΗΣ και τις καταθέσεις στον τηρούμενο τραπεζικό λογαριασμό. Για ανάληψη χρημάτων από τον λογαριασμό της Ένωσης απαιτείται η υπογραφή των Προέδρου, Γενικού Γραμματέα και Ταμία.
Έφορος Πολιτιστικών Συλλόγων: Τηρεί Αρχείο όλων των Πολιτιστικών Συλλόγων της Νήσου Ρόδου, μελών ή όχι της ΕΝΩΣΗΣ, καθώς και όλων των φορέων-εκφραστών όλων των μορφών του Πολιτισμού, με τους οποίους βρίσκεται σε διαρκή επικοινωνία.
Έφορος Μουσείου-Εκθετηρίου και Νεολαίας: Είναι ο εκπρόσωπος της ΕΝΩΣΗΣ στο ΔΣ του Μουσείου-Εκθετηρίου και την ενημερώνει για κάθε απόφαση που την αφορά και είναι υπεύθυνος για τη Νεολαία.
Έφορος Αρχείου και Διαχειριστής της ηλεκτρονικής Σελίδας της ΈΝΩΣΗΣ: Τηρεί σύντομο ιστορικό όλων των Πολιτιστικών Συλλόγων της ΕΝΩΣΗΣ, Αρχείο όλων των τοπικών οργανοπαικτών λαϊκών μουσικών οργάνων και των τραγουδιστών λαϊκής παραδοσιακής μουσικής, των κατασκευαστών παραδοσιακών στολών όλης της Ελλάδας και την σχετική βιβλιογραφία.
Ανάλογα με τις ανάγκες που παρουσιάζονται, ορίζονται από το Δ.Σ. διάφορες ομάδες που θα λειτουργούν υπό την εποπτεία του.
Τηρεί το αρχείο της ΈΝΩΣΗΣ και διαχειρίζεται την ηλεκτρονική σελίδα της (Αναρτήσεις, Ενημερώσεις κλπ.)


ΑΡΘΡΟ 3
ΣΚΟΠΟΙ-ΕΠΙΔΙΩΞΕΙΣ
Σκοποί-επιδιώξεις της ΕΝΩΣΗΣ είναι οι παρακάτω:
α. Η συγκρότηση ΔΣ το οποίο θα εκπροσωπεί την ΕΝΩΣΗ σε κάθε επαφή με φορείς, φυσικά και νομικά πρόσωπα κλπ.
β. Η ΕΝΩΣΗ, η σύσφιξη των δεσμών και των σχέσεων και η τακτική επικοινωνία, μεταξύ των Πολιτιστικών Συλλόγων, των μελών τους και της Τοπικής Κοινωνίας, με αποκλεισμό των τοπικιστικών αντιλήψεων.
γ. Η καταγραφή, αναβίωση και διάδοση των ηθών, των εθίμων, των λαϊκών παραδόσεων και της λαϊκής παραδοσιακής μουσικής και μέσω αυτών η προώθηση του τουριστικού προϊόντος της Ρόδου, σε ανταποδοτική βάση. Στα πλαίσια αυτά και με το πέρας της τουριστικής περιόδου, η οργάνωση ετήσιας προγραμματικής συνάντησης καθορισμού διάφορων πολιτιστικών εκδηλώσεων επομένου έτους, σε συνεργασία με την Τοπική Αυτοδιοίκηση αλλά και άλλους φορείς .
δ. Η ανάπτυξη του ηθικού, πολιτιστικού , μορφωτικού και κοινωνικού επιπέδου των μελών, όλων των Πολιτιστικών Συλλόγων αλλά και της Τοπικής Κοινωνίας.
ε. Η ανάπτυξη του πνεύματος κοινωνικής αλληλεγγύης, με τον προγραμματισμό και υλοποίηση δράσεων σχετικών με τη συγκέντρωση τροφίμων, ρουχισμού, βιβλίων κλπ και η διάθεσή τους σε συνεργασία με την Τοπική Εκκλησία και άλλους ανάλογους φορείς, σε αναξιοπαθούντες συνανθρώπους μας, κυρίως τις περιόδους των εορτών αλλά και σε άλλες περιπτώσεις. στ. Η ανάπτυξη του πνεύματος φιλίας, συναδέλφωσης και ΥΓΙΟΥΣ ΕΘΕΛΟΝΤΙΣΜΟΥ.
ζ. Η έρευνα και ανάλυση του οικονομικού και κοινωνικού γίγνεσθαι και η έγκυρη, έγκαιρη και δυναμική παρέμβαση, με κατάλληλες και επίκαιρες τοποθετήσεις, ενέργειες.
η. Η δημιουργία στη Ρόδο κοινού Μουσείου-Εκθετηρίου τοπικών παραδοσιακών στολών-μουσικών οργάνων(Μελέτη, χωροθεσία, μορφή, υπαγωγή, διοίκηση, κλπ υπό συζήτηση τον κατάλληλο χρόνο) όλων των περιοχών της Ελλάδας, με την αξιοποίηση όλων των αντίστοιχων και τηρούμενων από τον ΔΟΠΑΡ και ανάλογη διάθεση από τους Πολιτιστικούς Συλλόγους, ως σημείου αναφοράς όλων των Πολιτιστικών Συλλόγων καθώς και η δημιουργία εκ του λόγου τούτου θέσεων εργασίας-προσπορισμού εσόδων, σε συνεργασία με την Τοπική Αυτοδιοίκηση και άλλους φορείς.
θ. Η προώθηση των τοπικών προϊόντων και της τοπικής γαστρονομίας, σε συνεργασία με την Τοπική Αυτοδιοίκηση, το ΕΒΕΔ, τις ενώσεις των παραγωγών, μαγείρων, εστιατόρων, κλπ.
ι. Η συντήρηση της ΙΣΤΟΡΙΚΗΣ ΜΑΣ ΜΝΗΜΗΣ σε συνεργασία με την Τοπική Αυτοδιοίκηση, ΝΠΔΔ, ΝΠΙΔ, Ενώσεις, Διάφορους Φορείς και Συλλόγους, τις Ένοπλες Δυνάμεις και τα Σώματα Ασφαλείας κλπ. Ενδεικτικά θα μπορούσε ν' αναφερθεί ο καλλωπισμός, ο ευπρεπισμός, η συντήρηση και η ανάδειξη των υπαρχόντων Ανδριάντων και Μνημείων και γενικά της πολιτιστικής μας κληρονομιάς στη Νήσο Ρόδο, ο εορτασμός επετείων μνήμης και τιμής όπως αυτή της Ενσωμάτωσης της Δωδεκανήσου με την Ελλάδα, των Μικρονησίδων Ίμια το 1996, η Γενοκτονία των Ελλήνων Ποντίων της Μικράς Ασίας, η Εισβολή των Τούρκων και η ηρωική αντίσταση Ελλήνων και Κυπρίων στη Μεγαλόνησο Κύπρο το 1974, ο εορτασμός της επετείου του Μακεδονικού Αγώνα, η πρόσκληση και απόδοση Τιμών στους Ζώντες Αγωνιστές και στους συγγενείς Ηρώων-Πεσόντων των διάφορων Αγώνων του Έθνους, κλπ.
κ. Η συνδιοργάνωση της Παγκόσμιας Ημέρας Τουρισμού, σε διαφορετική κάθε χρόνο τοποθεσία της νήσου.
κα. Η συνεργασία με το Μουσικό Σχολείο Ρόδου, το έργο και την προσφορά του οποίου στην Τοπική Κοινωνία η ΕΝΩΣΗ αναγνωρίζει και προσκαλεί τις Τοπικές Αρχές ν' αντιληφθούν, να εκτιμήσουν και ν' αναδείξουν, στο μέρος που τους αναλογεί και τελικό σκοπό, με την ανακαίνιση του Εθνικού μας Θεάτρου, τη συγκρότηση Μόνιμης Συμφωνικής Ορχήστρας και τη διοργάνωση διεθνούς φήμης εκδηλώσεων.
κβ. Η δημιουργία μόνιμης θεατρικής ομάδας.
κγ. Η συμβολή στην προσπάθεια ανακαίνισης του Εθνικού μας Θεάτρου, με πόρους που θα προέλθουν από τα έσοδα του Μουσείου-Εκθετηρίου. Προς την κατεύθυνση αυτή η ΕΝΩΣΗ προτίθεται ν’ανοίξει τραπεζικό λογαριασμό με το συμβολικό ποσό των (σύλλογος Χ 100€) στον οποίο μπορούν να κατατίθενται ποσά με σκοπό την συγκέντρωση της απαιτούμενης πίστωσης για την ολοκλήρωση της συγκεκριμένης προσπάθειας.
κδ. Η καταγραφή σε Μητρώο, όλων των τοπικών οργανοπαικτών λαϊκών μουσικών οργάνων και των τραγουδιστών λαϊκής παραδοσιακής μουσικής, καθώς και όλων των φορέων-εκφραστών καθ' οιονδήποτε τρόπο όλων των μορφών του πολιτισμού.
κε. Η διοργάνωση σεμιναρίων παραδοσιακών χορών, με την πρόσκληση χοροδιδασκάλων από άλλες περιοχές της Ελλάδας.

ΑΡΘΡΟ 4
ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ ΚΑΙ ΕΣΟΔΑ ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ
Η ΕΝΩΣΗ δεν έχει κερδοσκοπικό χαρακτήρα. Μπορεί να δέχεται χορηγίες, επιχορηγήσεις και δωρεές.
Οι πόροι της ΈΝΩΣΗΣ προέρχονται από τα δικαιώματα εγγραφής και την ετήσια συνδρομή των τακτικών μελών-Συλλόγων, από τις προαιρετικές εισφορές, από δωρεές, από τις πάσης φύσεως κρατικές επιχορηγήσεις, επιχορηγήσεις από κάθε είδους οργανισμούς, χορηγίες, κληροδοτήματα, καθώς και από τις παντός είδους ενισχύσεις και επιδοτήσεις από την Ευρωπαϊκή Ένωση.
Από εισπράξεις που προέρχονται από οποιαδήποτε νόμιμη δραστηριότητα της ΈΝΩΣΗΣ, την πώληση αναμνηστικών εκδόσεων και διαφημιστικών σημάτων της ΈΝΩΣΗΣ και από την διοργάνωση δημοσίων εκδηλώσεων με σκοπό την ενίσχυση και προώθηση του έργου της ΈΝΩΣΗΣ και από κάθε άλλο έσοδο από νόμιμη αιτία.
Για την κτήση, εκμετάλλευση και διάθεση περιουσίας από την ΈΝΩΣΗ εφαρμόζεται η ισχύουσα νομοθεσία.
Η ΈΝΩΣΗ μπορεί επίσης να αναλαμβάνει ή να συμμετέχει στην εκτέλεση ή και τον σχεδιασμό προγραμμάτων επιχορηγουμένων από την Ευρωπαϊκή Ένωση καθώς και άλλους Διεθνείς Οργανισμούς.
Περιουσία της ΕΝΩΣΗΣ αποτελούν το Λάβαρό της, το Λογότυπό της, οι σφραγίδες της, το μητρώο μελών, το βιβλίο πρωτοκόλλου της, το βιβλίο ταμείου της, το βιβλίο πρακτικών συνεδριάσεων του ΔΣ, το γραφείο του Προέδρου, το γραφείο συνεδριάσεων του ΔΣ.
Έσοδα επίσης της ΕΝΩΣΗΣ αποτελούν οι ισόποσες ετήσιες αποθέσεις όλων των συμμετεχόντων σ' αυτήν συλλόγων, σε κοινό τραπεζικό λογαριασμό την τελευταία εργάσιμη ημέρα κάθε έτους, που θα καθορίζονται στην ετήσια προγραμματική συνάντηση επομένου έτους, καθώς και τα έσοδα από τη διάθεση εισιτηρίων του Μουσείου-Εκθετηρίου, μετά την ίδρυση και λειτουργία του.
ΑΡΘΡΟ 5
ΜΕΛΗ ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ
Τα μέλη της ΕΝΩΣΗΣ διαχωρίζονται σε ιδρυτικά, τακτικά και επίτιμα που πρέπει να διακρίνονται για τα Ελληνορθόδοξα χαρακτηριστικά τους και να ενστερνίζονται τις Ελληνικές παραδόσεις και την Ελληνική Ιστορία..
α. Ιδρυτικά μέλη είναι όλα όσα πρωτοστάτησαν στη δημιουργία της και είναι τα εξής:
(1) Πολιτιστικός Σύλλογος "ΚΑΜΑΡΙ" Παστίδας.
(2) Πολιτιστικός Σύλλογος Σαλάκου «Το Σπήλαιο».
(3) Σύλλογος Ποντίων Ρόδου «Ο Διγενής».
(4) Πολιτιστικός Σύλλογος Πλατάνων «Ο Πλάτανος».
(5) Σύλλογος Θρακομακεδόνων Ρόδου «Ο Μέγας Αλέξανδρος».
β. Κάθε Πολιτιστικός Σύλλογος μέλος της ΈΝΩΣΗΣ ορίζει έναν εκπρόσωπο που θα τον αντιπροσωπεύει στην ΈΝΩΣΗ.
γ. Τακτικά μέλη είναι όλα όσα γίνονται αποδεκτά μετά την έγκριση του καταστατικού της, αφού προηγουμένως υποβάλλουν έγγραφη αίτηση στο ΔΣ, ότι αποδέχονται ανεπιφύλακτα τις περιεχόμενες σ' αυτό διατάξεις. Το ΔΣ στην πρώτη μηνιαία συνεδρίαση αποφασίζει για την αποδοχή ή όχι της αίτησης, γνωστοποιεί εγγράφως την απόφαση και την κοινοποιεί παράλληλα στα τοπικά ΜΜΕ.
δ. Επίτιμα μέλη ανακηρύσσονται ενώσεις και άλλοι σύλλογοι, πλην πολιτιστικών, μετά από απόφαση του Δ.Σ. της ΕΝΩΣΗΣ, οι οποίοι προσέφεραν εξαιρετικές υπηρεσίες στην ΕΝΩΣΗ ή στη Ροδιακή Κοινωνία.
ΑΡΘΡΟ 6
ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΕΛΩΝ
Τα μέλη της ΕΝΩΣΗΣ έχουν τα παρακάτω δικαιώματα:
α. Τα Ιδρυτικά και τα Τακτικά συμμετέχουν με εκπροσώπους και παρεμβάσεις τους στις συνεδριάσεις του ΔΣ της ΕΝΩΣΗΣ χωρίς δικαίωμα ψήφου, είναι ισότιμα, εκλέγουν το ΔΣ της ΕΝΩΣΗΣ και εκλέγονται σ' αυτό.
β. Τα Επίτιμα μπορούν να συμμετέχουν στις συνεδριάσεις του ΔΣ χωρίς δικαίωμα ψήφου και χωρίς δικαιώματα εκλέγειν και εκλέγεσθαι.
ΑΡΘΡΟ 7
ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΜΕΛΩΝ
Τα μέλη της ΕΝΩΣΗΣ έχουν τις παρακάτω υποχρεώσεις:
α. Να συμμορφώνονται απόλυτα με το πνεύμα και τις διατάξεις του καταστατικού της και τις αποφάσεις του ΔΣ της.
β. Να καταβάλουν κάθε δυνατή προσπάθεια για την επίτευξη των σκοπών και επιδιώξεών της.
γ. Να καταβάλουν έγκαιρα με την εγγραφή τους και κατόπιν με την έναρξη του κάθε έτους, την ετήσια ισόποση απόθεση στον κοινό τραπεζικό λογαριασμό της Ένωσης που ορίζεται στο ποσό των 100 Ευρώ. Με απόφαση του Δ.Σ. είναι δυνατόν να αυξάνεται ή να μειώνεται το ποσό της ετήσιας συνδρομής
ΑΡΘΡΟ 8
ΔΙΑΓΡΑΦΗ ΜΕΛΩΝ
Μέλος της ΕΝΩΣΗΣ διαγράφεται:
α. Ύστερα από έγγραφη αίτηση προς το ΔΣ. Το ΔΣ στην πρώτη μηνιαία συνεδρίαση εξετάζει την αίτηση, αποφασίζει σχετικά, γνωστοποιεί εγγράφως την απόφαση και την κοινοποιεί παράλληλα στα τοπικά ΜΜΕ.
β. Όταν αποδεδειγμένα παραβιάζει τις αρχές της ΕΝΩΣΗΣ, τις διατάξεις του καταστατικού της και τις αποφάσεις του ΔΣ της. Στην περίπτωση αυτή προηγείται έγγραφη απολογία και το ΔΣ ενεργεί όπως στην παράγραφο α.
ΑΡΘΡΟ 9
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΧΡΗΣΗ
Το οικονομικό έτος αρχίζει την 1η Ιανουαρίου και τελειώνει την 31η Δεκεμβρίου κάθε έτους, εκτός από το πρώτο που μπορεί να υπερβεί τους δώδεκα μήνες.
ΑΡΘΡΟ 10
ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
Κάθε ζήτημα που δεν προβλέπεται από το παρόν καταστατικό, μπορεί να ρυθμισθεί με αποφάσεις του ΔΣ.
Το παρόν καταστατικό αποτελούμενο από δέκα (10) άρθρα, συζητήθηκε και ψηφίσθηκε κατ' άρθρο και στο σύνολό του και τελικά εγκρίθηκε από τα παρακάτω ιδρυτικά μέλη, την.................., στη Ρόδο, παράλληλα δε εκλέχθηκε το προσωρινό ΔΣ το οποίο εξουσιοδοτείται ν' αποδεχθεί τροποποιήσεις ή προσθήκες των διατάξεών του, οι οποίες θα υποδειχθούν από την αρμόδια Δικαστική Αρχή πριν την έγκρισή του.
Η θητεία του προσωρινού ΔΣ λήγει τον πρώτο Ιανουάριο από την έγκριση του παρόντος καταστατικού, οπότε με ευθύνη του θα διεξαχθεί και η εκλογή του πρώτου Δ.Σ.
ΑΡΘΡΟ 11
Σε περίπτωση διάλυσης της ΈΝΩΣΗΣ, η περιουσία της κινητή και ακίνητη διαμοιράζεται ισόποσα σε όλα τα φιλανθρωπικά ιδρύματα της Νήσου Ρόδου.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου