Συνολικές προβολές σελίδας

Τρίτη, 1 Μαρτίου 2011

ΤΟ ΠΡΟΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ Ε.ΠΟ.Φ.Ε.


ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ Ε.ΠΟ.Φ.Ε.
 ΜΙΑ ΠΡΟΤΑΣΗ ΟΠΩΣ ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΗΚΕ ΑΠΟ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΤΟΥ Δ.Σ. ΤΗΣ Ε.ΠΟ.Φ.Ε.  ΚΑΙ ΦΟΡΕΩΝ ΜΕΛΩΝ
(Καλούνται οι φορείς να καταθέσουν τις προτασεις τους)
Άρθρο 1ο.
Ιδρύεται στην Αλεξανδρούπολη δευτεροβάθμια πολιτιστική Μη Κυβερνητική Οργάνωση , μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, των πολιτιστικών φορέων της Περιφερειακής Ενότητας Έβρου, με την επωνυμία Ένωση Πολιτιστικών Φορέων Έβρου ( Ε.ΠΟ.Φ.Ε.) με έδρα την Αλεξανδρούπολη.Άρθρο 2ο
Ως σκοποί της Ένωσης καθορίζονται:
α) Ο συντονισμός των δραστηριοτήτων όλων των πολιτιστικών φορέων του Έβρου σε θέματα πολιτιστικής ανάπτυξης, λαογραφίας και εθίμων της Περιφερειακής Ενότητας.
β) Η μελέτη και προβολή των γενικότερων εθνικών και πολιτιστικών θεμάτων του Έβρου.
γ) Η κοινωνική επαφή και η επικοινωνία μεταξύ των φορέων – μελών και η ενίσχυση κάθε φορέα – μέλους για την επιτυχία των σκοπών του.
δ) Η προστασία διαφύλαξη, ανάδειξη και αξιοποίηση της ιστορικής και πολιτιστικής μας κληρονομιάς.
ε) Η απόκτηση στέγης για την δημιουργία Πολιτιστικής Εστίας και Ινστιτούτου ή Κέντρου Θρακικών Μελετών.
Άρθρο 3ο
Μέσα για την επίτευξη των επιδιωκόμενων σκοπών:
α) Η οργάνωση κοινών εκδηλώσεων (διαλέξεις, συνέδρια, εκδρομές, εκθέσεις κ.ά.)
οι οποίες λόγω της βαρύτητάς των και του μεγάλου οικονομικού βάρους δεν είναι δυνατόν να πραγματοποιηθούν από μεμονωμένους συλλόγους.
β) Η οργάνωση και λειτουργία εκπαιδευτικών και οργανωτικών σεμιναρίων.
γ) Η ανάληψη και ενίσχυση εκδόσεων και μελετών για την προβολή Θρακικών θεμάτων.
δ) Η επαφή και επικοινωνία με παρόμοιες ενώσεις άλλων περιοχών της χώρας και του εξωτερικού.
ε) Η έκδοση , η παραγωγή και διανομή εντύπων (βιβλίων και πάσης φύσεως εκδόσεων), η παραγωγή οπτικοακουστικών προϊόντων, η αξιοποίηση νέων τεχνολογιών και η παραγωγή και η διάθεση τηλεοπτικών προϊόντων στα Μ.Μ.Ε.
στ) Η δημιουργία και η διατήρηση ιστοσελίδας . ιστότοπου καθώς και κάθε τι που έχει σχέση με το διαδίκτυο.Άρθρο 4ο
Μέλη – εγγραφή.
α) Μέλη της Ένωσης γράφονται Πολιτιστικοί φορείς που έχουν την έδρα τους μέσα στα όρια της Περιφερειακής ενότητας του Έβρου. Είναι μη κερδοσκοπικοί και στηρίζονται στον εθελοντισμό. Οι φορείς που εγγράφονται ως μέλη πρέπει να είναι νόμιμα συγκροτημένοι , να έχουν καταστατικό , να βρίσκονται σε λειτουργία και να προάγουν τον Ελληνικό πολιτισμό και τις παραδόσεις.
β) Οι φορείς για να εγγραφούν ως μέλη στην Ένωση υποβάλλουν αίτηση τους στην οποία επισυνάπτονται:
          Πρακτικό απόφασης της Γενικής Συνέλευσης ή του     Διοικητικού Συμβουλίου του φορέα για την εγγραφή του στην Ένωση.
          Αντίγραφο καταστατικού του φορέα.
          Κατάλογος των μελών του Δ.Σ.
          Αίτηση του φορέα προς την Ένωση.
γ) Το δικαίωμα εγγραφής στην Ένωση καθορίζεται στο ποσό των σαράντα (40) ευρώ. Η Γενική Συνέλευση των εκπροσώπων μπορεί να τροποποιήσει το ποσό της εγγραφής.
δ) Το νέο Μέλος – φορέας έχει το δικαίωμα συμμετοχής στις αποφάσεις της Ένωσης Οι εκπρόσωποί του εκλέγουν και εκλέγονται από την ημερομηνία εγγραφής του στην δύναμη της Ένωσης.
ε) Το Διοικητικό Συμβούλιο της Ένωσης έχει το δικαίωμα να εγκρίνει ή να απορρίψει την αίτηση εγγραφής ενός Φορέα ως μέλους, γνωστοποιώντας σ’ αυτόν την απόφασή του μέσα σε ένα μήνα το αργότερο.
Όταν η αίτηση απορριφθεί , ο ενδιαφερόμενος Φορέας δικαιούται να προσφύγει αμέσως στην επόμενη Γενική Συνέλευση των εκπροσώπων των Φορέων για να υποστηρίξει  το αίτημά του. Η Γενική Συνέλευση αποφασίζει οριστικά.Άρθρο 5ο
Δικαιώματα και υποχρεώσεις των μελών:
Οι Φορείς – μέλη της Ένωσης έχουν ίσα δικαιώματα και υποχρεώσεις. Κάθε Φορέας – μέλος έχει το δικαίωμα:
α) Να παρίσταται με εκπροσώπους του στις συνελεύσεις των εκπροσώπων, με  δικαίωμα λόγου στα θέματα της ημερησίας διάταξης, να ψηφίζει και να ασκεί έλεγχο στις αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου της Ένωσης.
β) Να εκλέγει με τους εκπροσώπους του τα μέλη του Δ.Σ και της Εξελεγκτικής Επιτροπής της Ένωσης και να μετέχει στο Δ.Σ. και σε όλα γενικά τα όργανα και επιτροπές της Ένωσης.
γ) Να μετέχει στις δραστηριότητες της Ένωσης και να ζητά απ’ αυτή κάθε υλική και ηθική συμπαράσταση στο έργο του.
δ) Να εκφράζει δημόσια τη γνώμη του στη Γ.Σ. σε οτιδήποτε αφορά την Ένωση και να προτείνει κάθε τι που βοηθά στην εκπλήρωση των σκοπών της.
ε)Να στέλνει στο Δ.Σ της Ένωσης τουλάχιστον 15 ημέρες πριν τις προτάσεις τουγια τα θέματα της ημερήσιας διάταξης της Γεν. Συνέλευσης.
στ) Να ζητά δημοσίευση αποφάσεων και ανακοινώσεων του από έντυπα και ηλεκτρονικές ιστοσελίδες της Ένωσης.
ζ) Να προτείνει σύγκληση έκτακτης Γεν. Συνέλευσης για συγκεκριμένα θέματα.


Άρθρο 6ο
Κάθε Σύλλογος – Μέλος έχει τις υποχρεώσεις:
α)Να τηρεί το παρόν καταστατικό.
β)Να πειθαρχεί στις αποφάσεις του Δ.Σ  και της Γεν. Συνέλευσης που παίρνονται σύμφωνα με τις προβλέψεις αυτού του καταστατικού.
γ)Να εκπληρώνει τις οικονομικές του υποχρεώσεις  προς την Ένωση όπως  αποφασίζει κάθε φορά το Δ.Σ. ή η Γεν. Συνέλευση.
Η ετήσια συνδρομή ορίζεται στο ποσό των είκοσι ευρώ (20€) για κάθε Σύλλογο και καταβάλλεται μέσα στο πρώτο τρίμηνο κάθε έτους.
Τροποποίηση των ποσών αυτών γίνεται από την Γεν. Συνέλευση των αντιπροσώπων.
δ) Το Δ.Σ. μπορεί με απόφασή του να ζητήσει την έκτακτη εισφορά από τα μέλη του για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών.Άρθρο 7ο
Διαγραφή – παύση μέλους.
Κάθε μέλος της Ένωσης μπορεί να διαγραφεί από τη δύναμη της με απόφαση της  Γεν. Συνέλευσης του ή του Δ.Σ.του και σύμφωνα με το καταστατικό του. Για το σκοπό αυτό υποβάλλει σχετική δήλωση στο Δ.Σ. της Ένωσης με απόσπασμα του σχετικού πρακτικού.
Διαγράφεται ένας σύλλογος από την Ένωση όταν:
α) Προβαίνει σε ενέργειες αντίθετες με το καταστατικό αυτό και η διαγωγή του βλάπτει τους σκοπούς της Ένωσης.
β) Όταν καθυστερεί την εκπλήρωση των οικονομικών του υποχρεώσεων για διάστημα μεγαλύτερο από τρία (3) έτη. Η επανεγγραφή του γίνεται με αίτησή του σύμφωνα με το άρθρο 4 και εφ’ όσον καταβάλει την εγγραφή και την συνδρομή του τρέχοντος έτους.
Η παραπομπή για διαγραφή γίνεται στη Γενική Συνέλευση από το Διοικητικό Συμβούλιο με σχετική του εισήγηση. Σ’ αυτή πρέπει να ακουστεί η γνώμη και του παραπεμπόμενου φορέα που πρέπει να κληθεί πριν από 10 ημέρες στη Γενική Συνέλευση.
γ) Όταν διαγράφεται ο φορέας αυτομάτως διαγράφεται και το μέλος – εκπρόσωπός του από κάθε θέση που κατέχει στην Ε.ΠΟ.Φ.Ε. και παραδίδει στο Δ.Σ. οτιδήποτε έχει στην κατοχή του, από την Ένωση.Άρθρο 8ο
Πόροι της Ένωσης  είναι:
α) Το δικαίωμα εγγραφής των Φορέων.
β) Οι ετήσιες συνδρομές των Φορέων.
γ) Οι έκτακτες εισφορές των Φορέων
δ) Κάθε έσοδο από εκδηλώσεις της Ένωσης.
ε) Οι κάθε είδους επιχορηγήσεις από μέρους Κρατικών Φορέων, Υπουργείων, Περιφέρειας, Περιφερειακής Ενότητας, και οργανισμών Δημοσίου και Ιδιωτικού Δικαίου.
στ) Από χορηγίες ιδιωτών.Άρθρο 9ο
Γενική Συνέλευση
Η Γενική Συνέλευση των εκπροσώπων αποτελεί το κύριο σώμα της Ένωσης.
Σ’ αυτήν μετέχουν , όλοι οι Φορείς που έχουν εκπληρώσει τις οικονομικές υποχρεώσεις τους με δύο εκπροσώπους έκαστος φορέας. Η Γενική Συνέλευση συγκαλείται με ειδική εγκύκλιο που στέλνεται τουλάχιστον 8 ημέρες πρίν από την ημέρα της Γ.Σ. Στην εγκύκλιο αναγράφονται ο τόπος, ο χρόνος, και η ημερήσια διάταξη της Γ.Σ.
Οι Γενικές Συνελεύσεις διακρίνονται σε τακτικές και έκτακτες.
Ι ) Η τακτική Γενική Συνέλευση συγκαλείται από το Δ.Σ. το πρώτο τρίμηνο κάθε έτους με θέματα:
α) Έκθεση πεπραγμένων του Διοικητικού Συμβουλίου.
β) Έκθεση Εξελεγκτικής Επιτροπής.
γ) Ανάλυση και έγκριση οικονομικού απολογισμού προηγουμένου έτους.
δ) Έγκριση προϋπολογισμού επομένου έτους.
ε) Έγκριση ή μη των πεπραγμένων του Δ.Σ. και απαλλαγή του ή όχι από κάθε ευθύνη με βάση την έκθεση της Εξελεγκτικής Επιτροπής.
στ) Ορισμός τόπου επόμενης τακτικής Γενικής Συνέλευσης.
ζ) Προτάσεις των εκπροσώπων των μελών.
η) Ακολουθούν οι ανά τριετία αρχαιρεσίες για την εκλογή Δ.Σ. και Εξελεγκτικής Επιτροπής.
ΙΙ ) Οι Έκτακτες Γενικές Συνελεύσεις συγκαλούνται:
α) Από το Δ.Σ. όταν κριθεί απαραίτητη.
β) Σε περίπτωση παραίτησης του Δ.Σ. πριν από την λήξη της θητείας του.
γ) Με αίτηση προς το Δ.Σ. εκπροσώπων φορέων από το ¼ τουλάχιστον , του συνολικού αριθμού των μελών της Ένωσης που είναι ταμειακά τακτοποιημένα.
Στην αίτηση πρέπει να αναφέρεται το θέμα ή τα θέματα για τα οποία συγκαλείται η έκτακτη Γ.Σ.
δ) Με αίτηση προς το Δ.Σ. της Ε.Ε. σε περίπτωση διαχειριστικής ανωμαλίας.
(Στην γ και δ , μόνο , περίπτωση, το Δ.Σ. υποχρεούται να συγκαλέσει την Έκτακτη Γενική Συνέλευση εντός 15 ημερών από την ημέρα υποβολής της αίτησης.)
ε) Όταν οι παραιτήσεις μελών του Δ.Σ. είναι περισσότερες από τις μισές των εδρών.
Σε αυτήν την περίπτωση τα εναπομείναντα μέλη του Δ.Σ. , σε συνεργασία με την Ε.Ε. αποφασίζουν για την ημερομηνία της έκτακτης Γ.Σ. και των αρχαιρεσιών .


Άρθρο 10ο
Εκπρόσωποι φορέων στη Γενική Συνέλευση.
Ο κάθε φορέας εκπροσωπείται στη Γενική Συνέλευση από δύο (2) εκπροσώπους, τα ονόματα των οποίων γνωστοποιεί κατά την ημέρα της Γ.Σ στην Ένωση με ειδικό έγγραφο όπου αναγράφονται και οι αναπληρωτές τους και έχουν τριετή θητεία. Στη Γενική Συνέλευση δικαιούνται να εκλέγονται μόνον οι τακτικοί εκπρόσωποι (μπορούν και οι δύο από τον ίδιο φορέα).
Οι εκπρόσωποι υποχρεούνται να μετέχουν στις τακτικές και έκτακτες συνελεύσεις και να εκλέγουν τα μέλη της Διοίκησης και της Εξελεγκτικής Επιτροπής στις οποίες βέβαια δικαιούνται και να εκλέγονται.Άρθρο 11ο
Εργασίες της Γενικής Συνέλευσης.
Τις εργασίες της Γενικής Συνελεύσεως διευθύνει τριμελές Προεδρείο εκλεγόμενο δια βοής που σε περίπτωση αρχαιρεσιών αποτελεί και την Εφορευτική Επιτροπή.
Το Προεδρείο αποτελείται από τον Πρόεδρο, τον Γραμματέα πρακτικογράφο και ένα μέλος που κατά τις αρχαιρεσίες έχει καθήκοντα του ψηφοσυλλέκτη.
Υποψήφιοι δεν μπορούν να αποτελούν μέλη της Εφορευτικής Επιτροπής. Αυτή μόλις συμπληρώσει το έργο της συντάσσει υπεύθυνα πρακτικό της Γενικής Συνέλευσης , όπου φαίνεται ο αριθμός των ψηφισάντων μελών και οι ψήφοι που έλαβε κάθε υποψήφιος. Τα πρακτικά της εκλογικής διαδικασίας και τα μονογραφημένα ψηφοδέλτια τα παραδίδει η Εφορευτική Επιτροπή στον νεοεκλεγέντα πρόεδρο του Δ.Σ. για να παραμείνουν στο αρχείο της Ένωσης.


Άρθρο 12ο
Απαρτία Γενικών Συνελεύσεων.
Η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία αν παρευρίσκονται σ’ αυτήν εκπρόσωποι από τους μισούς και πλέον ταμειακά τακτοποιημένους φορείς – μέλη  της Ένωσης.
Εάν δεν επιτευχθεί απαρτία η Γ.Σ. επαναλαμβάνεται την ίδια ημέρα και μετά από μία ώρα  και στον ίδιο τόπο με το 1/3 των ταμειακά τακτοποιημένων , φορέων – μελών της Ένωσης, ανεξάρτητα του αριθμού των εκπροσώπων.

Άρθρο 13ο
Το Διοικητικό Συμβούλιο.
Η Ένωση διοικείται από 9μελές Διοικητικό Συμβούλιο που εκλέγεται κατά την τακτική Γενική Συνέλευση για 3ετή θητεία.
Τακτικά μέλη του εκλέγονται οι πρώτοι εννέα (9) που πλειοψήφισαν ενώ οι επόμενοι πέντε (5) πρώτοι, κατά σειρά, υποψήφιοι θεωρούνται αναπληρωματικοί. Η εκλογή γίνεται από ενιαίο ψηφοδέλτιο που καταρτίζεται  3 ημέρες πριν την ημέρα των αρχαιρεσιών, με τα ονόματα των υποψηφίων σε απόλυτη αλφαβητική σειρά και ψηφίζονται δια σταυρού από 1 έως 9, στους υποψηφίους.
Το νεοεκλεγέν Διοικητικό Συμβούλιο συγκαλείται από τον πλειοψηφήσαντα σύμβουλο στην πρώτη του συνεδρίαση μέσα σε (8) ημέρες από την εκλογή του και συγκροτείται σε σώμα εκλέγοντας με μυστική ψηφοφορία τον Πρόεδρο , τους δύο Αντιπροέδρους, τον Γενικό Γραμματέα , τον Ταμία, τον Ειδικό Γραμματέα, τον υπεύθυνο Τύπου και Δημοσίων Σχέσεων, τον Έφορο Υλικού και  τον Έφορο Εκδηλώσεων. Οι θέσεις των οποίων δεν είναι προσωποπαγείς.  
Το νέο Δ.Σ. μετά την συγκρότηση του σε σώμα παραλαμβάνει μέσα σε οκτώ ημέρες από την εκλογή του με πρωτόκολλο, από το Δ.Σ. που αποχωρεί, την διαχείριση, το Ταμείο καθώς και την κινητή και ακίνητη περιουσία της Ένωσης.


Άρθρο 14ο
Καθήκοντα και υποχρεώσεις του Διοικητικού Συμβουλίου
α) Το Δ.Σ. εκτελεί τις αποφάσεις των Γενικών Συνελεύσεων.
β) Το Δ.Σ. συνεδριάζει μετά από πρόσκληση του Προέδρου τουλάχιστον μια φορά το δίμηνο τακτικά και έκτακτα όταν ζητηθεί από 4 μέλη του αν τυχόν αναφανεί κάποιο έκτακτο θέμα.
γ) Το Δ.Σ. είναι αλληλέγγυα υπεύθυνο κατά τις διατάξεις του Νόμου.
Σε περιπτώσεις για τις οποίες διαφωνεί κάποιο μέλος ζητεί την καταχώρηση της διαφωνίας του στα πρακτικά συνεδριάσεων του Δ.Σ.
δ) Απαρτία του Δ.Σ. αποτελούν 5 μέλη. Οι αποφάσεις λαμβάνονται με πλειοψηφία των παρόντων μελών .
Σε περίπτωση ισοψηφίας υπερτερεί η ψήφος του Προέδρου.
ε) Αν μέλος του Δ.Σ. απουσιάζει αδικαιολόγητα πέραν των τριών (3) συνεχών τακτικών ή εκτάκτων ή και πέραν των πέντε (5) κατ’ έτος συνεδριάσεων, θεωρείται ως παραιτηθέν και εκπίπτει του αξιώματος αναγκαστικώς και αντικαθίσταται από τον πρώτο επιλαχόντα. Τούτο κοινοποιείται στον  Φορέα που ανήκει και δεν επιδέχεται ένστασης.

Άρθρο 15ο
Καθήκοντα Προέδρου.
α) Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. έχει την ανώτερη διεύθυνση των εργασιών της Ένωσης. Την εκπροσωπεί ενώπιον Δικαστηρίων πάσης Αρχής και παντός τρίτου. Καλεί σε συνεδριάσεις το Συμβούλιο και την Συνέλευση, προεδρεύει δίνει ή αφαιρεί τον λόγο, υπογράφει πρακτικά, έγγραφα, εντάλματα πληρωμών και κάθε άλλο εξερχόμενο έγγραφο. Είναι υπεύθυνος για κάθε έντυπο που εκδίδει η Ένωση ή οι ομάδες εργασίας της.
 β) Σε περίπτωση κωλύματος του Προέδρου τον αναπληρεί ο Α΄ Αντιπρόεδρος και αυτόν ο Β΄ Αντιπρόεδρος . Τις συνεδριάσεις του Δ.Σ. μπορούν να παρακολουθούν μέλη της Ένωσης με δικαίωμα λόγου.

Άρθρο 16ο
Καθήκοντα αντιπροέδρων.
Εκτός από τα καθήκοντα που έχουν σε περίπτωση κωλύματος του προέδρου, αναλαμβάνουν την εκπροσώπηση της Ένωσης σε διάφορες πολιτιστικές εκδηλώσεις.Άρθρο 17ο
Καθήκοντα Γενικού Γραμματέα
Ο Γενικός Γραμματέας συντάσσει τα πρακτικά, συνυπογράφει τα έγγραφα και εντάλματα πληρωμών, φυλάσσει το μητρώο , το πρωτόκολλο, τις σφραγίδες και τα άλλα βιβλία της Ένωσης.
 ( Σύμφωνα με τους ισχύοντες νόμους τηρούνται υποχρεωτικά τα παρακάτω βιβλία:
Α) Μητρώο Μελών (Τακτικών & Δόκιμων)
Β) Πρακτικών Συνεδριάσεων Γεν. Συνελεύσεων
Γ) Πρακτικών  Συνεδριάσεων Διοικητικού Συμβουλίου
Δ) Εσόδων – Εξόδων (Ταμείου)
Ε) Περιουσιακών Στοιχείων
Στ) Πρωτόκολλο Εισερχομένων – Εξερχομένων εγγράφων
Ζ) Μπλοκ (Διπλότυπα) Εισπράξεων – Πληρωμών , τα οποία διατηρούνται στο Αρχείο για δέκα (10) έτη, για να μπορεί να γίνεται ο έλεγχος)
Φροντίζει τα θέματα της ημερήσιας διάταξης κατά την συνεδρίαση. Συνεργάζεται με τον Ειδικό Γραμματέα σε θέματα της αρμοδιότητάς των και με τον υπεύθυνο τύπου και Δημοσίων Σχέσεων για τις επιστολές στα Μ.Μ.Ε. και σε κάθε άλλο τρίτο.
Άρθρο 18ο
Καθήκοντα Ειδικού Γραμματέα
Ο Ειδικός Γραμματέας είναι υπεύθυνος για όλα τα αρχεία  , τους φακέλους και της βιβλιοθήκες της Ένωσης.
Συνεργάζεται και βοηθά τον Γενικό Γραμματέα στην αποστολή των φακέλων και όπου αλλού υπάρχει χρεία. .
Συνεργάζεται με την ομάδα γραμματειακής και διαδικτυακής υποστήριξης.


Άρθρο 19ο
Καθήκοντα Ταμία
α) Ο ταμίας ευθύνεται για την είσπραξη των συνδρομών του έτους και κάθε εσόδου εκδίδοντας διπλότυπες αποδείξεις .
Μπορεί να κρατά ποσόν εξακοσίων (600) ευρώ για τις τρέχουσες ανάγκες της Ένωσης και καταθέτει τα υπόλοιπα σε τράπεζα, μετά από έγκριση του Διοικητικού Συμβουλίου ή στο Ταχυδρομικό Ταμιευτήριο σε έντοκο λογαριασμό.
β) Μπορεί να λαμβάνει ποσόν μετά από έγκριση του Δ.Σ. με ειδική εντολή αυτού στην τράπεζα ή ταχ. Ταμιευτήριο υπογεγραμμένη από τον Πρόεδρο και τον Γενικό Γραμματέα.
Αν ο Ταμίας κωλύεται τον αναπληρώνει μέλος του Δ.Σ.
γ)Κατά 6μηνία ο Ταμίας υποβάλει στο Δ.Σ. ισολογισμό , είναι υπεύθυνος για την σωστή τήρηση παντός βιβλίου που αφορά στην οικονομική διαχείριση της Ένωσης
(εισπράξεων – πληρωμών)
δ) Ετοιμάζει και υποβάλει κατ’ έτος την φορολογική δήλωση της Ένωσης στην αρμόδια Δ.Ο.Υ.
ε) Ετοιμάζει τον απολογισμό και τον προϋπολογισμό κάθε έτος και τον καταθέτει στο Δ.Σ. το οποίο με την σειρά του τον παρουσιάζει στην Γενική Συνέλευση.


Άρθρο 20ο
Καθήκοντα Υπεύθυνου Τύπου και Δημοσίων Σχέσεων.
Συγκεντρώνει κάθε έντυπο που γράφει για την Ένωση. Συνεργάζεται με τον Γενικό και τον Ειδικό Γραμματέα Συνεργάζεται με τα Μ.Μ.Ε. για τις ανακοινώσεις και τα δελτία τύπου.
Διατηρεί επαφή με τους εκάστοτε  χορηγούς της Ένωσης.
Συνεργάζεται με την ομάδα γραμματειακής και διαδικτυακής υποστήριξης.
Άρθρο 21ο
Καθήκοντα Εφόρου Υλικού.
Φροντίζει για κάθε περιουσιακό στοιχείο κινητού και ακίνητου της Ένωσης . Είναι υπεύθυνος για την συντήρηση, διατήρηση και φύλαξή  τους.
Άρθρο 22ο
Καθήκοντα Εφόρου Εκδηλώσεων.
Φροντίζει για το άρτιο των διοργανώσεων της Ένωσης. Μεριμνά για τον χώρο , τις μικροφωνικές εγκαταστάσεις και κάθε άλλου υλικοτεχνικού εξοπλισμού που απαιτείται δια την διοργάνωση της κάθε εκδηλώσεως. 
Άρθρο 23ο
Το Δ.Σ. στην αρχή του κάθε έτους προτείνει δια του προϋπολογισμού το δικαίωμα εγγραφής και την ετήσια συνδρομή των μελών της Ένωσης. Τούτο τελεί υπό την  έγκριση της Γενικής Συνέλευσης.Άρθρο 24ο
Απαγορεύεται απολύτως η εξάρτηση της Ένωσης από πολιτικά κόμματα ή ανάμιξή της με την πολιτική, καθώς και η χρησιμοποίησή της για προσωπική προβολή. Όποιο μέλος του Δ.Σ. παρεκτραπεί εκπίπτει άμεσα του αξιώματός του.
Σε περίπτωση συμμετοχής μελών του Δ.Σ. της Ένωσης σε εκλογικές αναμετρήσεις ως υποψήφιοι κομμάτων, απαιτείται πρώτιστα η παραίτησή τους από το Δ.Σ.
Άρθρο 25ο
Οι πολιτιστικοί φορείς που απαρτίζουν την Ένωση μπορούν να είναι μέλη και άλλης δευτεροβάθμιας οργάνωσης.


Άρθρο 26ο  
Εξελεγκτική Επιτροπή.
α) Η Εξελεγκτική Επιτροπή είναι τριμελής με τρία (3) αναπληρωματικά μέλη και εκλέγεται στην τακτική Γενική Συνέλευση των μελών , όπως το Δ.Σ. στο ίδιο ψηφοδέλτιο με ισόχρονη θητεία.
β) Τα καθήκοντα της Ε.Ε. είναι ο έλεγχος της διαχείρισης του Δ.Σ. τακτικά κάθε έτος και έκτακτα όταν θεωρείται αναγκαίο, καταχωρώντας το πόρισμα της σε ειδικό βιβλίο και υποβάλλοντας  την έκθεση της στην τακτική Γ.Σ. 
Αυτή βρίσκεται σε απαρτία όταν είναι παρόντα δύο μέλη της.
Σε περίπτωση ανωμαλιών στην διαχείριση του Δ.Σ., προκαλεί σύγκληση Γ.Σ. δια του προέδρου του Δ.Σ. μέσα σε είκοσι ημέρες. Εάν η Ε.Ε. δεν προσέλθει για τον έλεγχο, κηρύσσεται έκπτωτη και αναπληρώνεται από τα τρία εκλεγέντα αναπληρωματικά μέλη.
Άρθρο 27ο
Εσωτερικοί κανονισμοί – Ομάδες Εργασίας.
1)Με ειδικούς Εσωτερικούς κανονισμούς που συντάσσει το Δ.Σ. και εγκρίνει η Συνέλευση των Εκπροσώπων ρυθμίζονται:
α) Τα σχετικά με την λειτουργία και τις εργασίες της Ένωσης και την συμμετοχή των Φορέων σε αυτές .
β) Τα σχετικά με την λειτουργία του Δ.Σ. και της Γ.Σ. και των λοιπών οργάνων που δεν προβλέπονται από το καταστατικό.
2) Κάθε ζήτημα που δεν προβλέπεται από το καταστατικό και τους εσωτερικούς κανονισμούς που θα γίνουν, ρυθμίζεται με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των Εκπροσώπων μετά από πρόταση του Δ.Σ. και τέλος από τις σχετικές διατάξεις του Αστικού Κώδικα και των σχετικών νόμων που ισχύουν κάθε φορά.
3) Ομάδες εργασίας.
Α) Για την ομαλή και καλή λειτουργία της Ένωσης , το Δ.Σ. δημιουργεί εθελοντικές ομάδες εργασίας, οι οποίες καταργούνται μόνο με απόφαση των 2/3 της Γενικής Συνέλευσης  των εκπροσώπων. Απαραίτητη προϋπόθεση σε κάθε ομάδα  να συμμετέχει και τουλάχιστον 1 μέλος του Δ.Σ. της Ε.ΠΟ.Φ.Ε. ούτως ώστε να υπάρχει διαρκής ενημέρωση .
Β) Οι ομάδες που υπάρχουν και λειτουργούν στην ένωση μετά από απόφαση του Δ.Σ. είναι:
Επιστημονική Ομάδα Ερευνών.
Ομάδα Ποίησης και Λογοτεχνίας
Εκδοτική Ομάδα.
Ομάδα Βιοποικιλότητας.
Ομάδα Μουσείων και Μουσειακών Συλλογών υπεύθυνη για την συνεργασία των.
Ομάδα έρευνας περισυλλογής προστασίας ανάδειξης αρχαιολογικού υλικού
Ομάδα Φιλοσοφικών Προβληματισμών.
Ομάδα Γραμματειακής και Διαδικτυακής υποστήριξης.
Γ) Οι εθελοντικές ομάδες δρούνε ημιανεξάρτητα , αλλά όλες οι ενέργειές τους είναι γνωστές στον Πρόεδρο και στα άλλα μέλη του Δ.Σ. της Ε.ΠΟ.Φ.Ε. που συμμετέχουν σ’ αυτές.

Άρθρο 28ο
Χορηγοί – Δωρητές – Ευεργέτες
Το Δ.Σ του Συλλόγου ανακηρύσσει :
1. Χορηγούς, όσους προσφέρουν στο Σύλλογο χρηματικό ποσό από 50 – 100 € , επιπλέον της συνδρομής τους ,ως έκτακτη οικονομική προσφορά.
2. Δωρητές, όσους προσφέρουν στο Σύλλογο χρηματικό ποσό από 100 – 1000 € , επιπλέον της συνδρομής τους ,ως έκτακτη οικονομική προσφορά.
3. Ευεργέτες, όσους προσφέρουν στο Σύλλογο χρηματικό ποσό από 1.000 – 5.000 € , επιπλέον της συνδρομής τους, ως έκτακτη οικονομική προσφορά.
4. Μεγάλους Ευεργέτες, όσους προσφέρουν στο Σύλλογο χρηματικό ποσό από 5000 € – και άνω , επιπλέον της συνδρομής τους, ως έκτακτη οικονομική προσφορά.

Άρθρο 29ο
Τροποποίηση καταστατικού.
Τροποποίηση καταστατικού μπορεί να γίνει μόνο από την Γενική Συνέλευση όταν είναι παρόντα το ½ από τα ταμειακά τακτοποιημένα μέλη (φορείς) με πλειοψηφία των ¾ από τα μέλη (φορείς). (Ανεξάρτητα από τον αριθμό των εκπροσώπων των φορέων)Άρθρο 30ο
Σήμα της Ένωσης – Λάβαρο – Σφραγίδα
Η Ένωση έχει ως σήμα – έμβλημα την μορφή του Διονύσου όπως παριστάνεται στο χρυσό δακτυλίδι που βρέθηκε στο χωριό Ρήγιο του Έβρου. Το σήμα υπάρχει τόσο στο λάβαρο της Ένωσης όσο και στην σφραγίδα της με την επωνυμία ΕΝΩΣΗ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΦΟΡΕΩΝ ΕΒΡΟΥ να αναγράφεται κυκλικά γύρω από την μορφή του Διονύσου καθώς και το έτος ίδρυσης 1994 στο κάτω μέρος.Άρθρο 31ο
Συμμετοχή σε άλλους οργανισμούς.
Η Ένωση με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης μπορεί να συστήσει τριτοβάθμιο όργανο (συνομοσπονδία), με  Ενώσεις των  άλλων περιφερειακών ενοτήτων της χώρας , που έχουν παρόμοιες σκοπούς με την Ε.ΠΟ.Φ.Ε.Άρθρο 32ο
Διάλυση ένωσης
α) Η Ένωση δεν διαλύεται εφ’ όσον υπάρχουν τουλάχιστον 7 πολιτιστικοί φορείς.
β) Σε περίπτωση διάλυσής της , η περιουσία ( ότι υπάρχει) διατίθεται με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης υπέρ κοινωφελούς σκοπού σχετικού με τους σκοπούς της ίδρυσης της Ένωσης.
γ) Για την διάλυση της Ένωσης απαιτείται η παρουσία του ½ των ταμειακά τακτοποιημένων μελών  και η πλειοψηφία των ¾ αυτών.


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου